Polityka prywatności

"Szanowni Państwo,

Na podstawie art. .13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO
), uprzejmie informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Investum Izabela Stefanowicz , 53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 5 lok. 22, NIP 894-155-34-74.

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Investum Izabela Stefanowicz,  ul. Sokolnicza 5 lok. 22, 53-676 Wrocław  lub poprzez e-mail: biuro@investum.com.pl

3.    Przetwarzanie Pani/Pana osobowych odbywać się będzie i oparte jest na następujących podstawach prawnych:
- w celu zawierania i wykonania umowy pośrednictwa oraz w zakresie świadczenia usług wynajmu lokali, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby, wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni), produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu umożliwienia przesyłania ofert handlowych na adres e-mail lub za pośrednictwem sms,
- w określonych celach, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego realizowania wyżej wymienionych celów, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

5.  Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione innym podmiotom, naszym partnerom na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, formom posiadającym bazy ofert deweloperskich.
Do Pani/Pana danych osobowych mają dostęp firma rachunkowa, prawnicza, informatyczna, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane z sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

9.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
- żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).
- jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umów współpracy z Administratorem, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.