Polityka prywatności

RODO – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez INVESTUM Izabela Stefanowicz

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator: Investum Izabela Stefanowicz

Osobą, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy lub świadczonych w związku z tą umową usług.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych.

Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Investum Izabela Stefanowicz, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
  • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail), prowadzenia analiz statystycznych, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową o świadczenie usług, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez biuro samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
  • realizacji postanowień zawartych w ramach umów pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, wynajmie, najmie udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
  • składanie oświadczeń woli, realizacji umów, działań windykacyjnych innych realizowanych zadań na podstawie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym danego zdarzenia.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy Pośrednictwa. Odmowa podania danych niezbędnych do zawarcia Umowy, skutkować będzie odmową jej zawarcia przez Investum Izabela Stefanowicz.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

podmiotom usług związanych z przechowywaniem, łączeniem, analizowaniem, archiwizowaniem i usuwaniem danych, kancelariom notarialnym, w których mają być podpisywane umowy, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, kancelariom prawnym, którym zlecono prowadzenie postępowań, podmiotom z zakresu dochodzenia należności, doradcom kredytowym w ramach usług finansowych partnerom lub podmiotom współpracującym z biurem Investum Izabela Stefanowicz w ramach wymiany ofert, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym portale ogłoszeń, dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, współpracującym w celu wykonywania zadań w zakresie zarządzania nieruchomościami, firmom ubezpieczeniowym,

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez Investum Izabela Stefanowicz, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe nie będą przekazane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższa Polityka Przetwarzania Danych obowiązuje od 28.06.2023 r. i będzie na bieżąco weryfikowana, a w razie potrzeby aktualizowana.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@investum.com.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub listownie na adres:

Investum Izabela Stefanowicz
ul. Sokolnicza 5 lok. 22
53 – 676 Wrocław

Scroll to Top